عکسی از ایران که جهانی شد!

Free-iran
Free-iran
Feb 14, 2014, 11:04 AM |
4

اجرای علنی حکم شلاق در سبزوار و حضور پرشور مردم.
این است تصویری که مردم جهان از من و تو دارند.
این عکس در روزهای گذشته در اکثر سایتها و خبرگزاری های مهم دنیا منتشر شد.
با چنین تصاویری از ایران اگر بمب اتم هم روی ما بریزند، کسی احساس همدردی با من و تو نخواهد کرد، زیرا آنها ما را عده ای وحشی میدانند.