تصویری از آخرین لحظات حیات پرفسور حسابی

Free-iran
Free-iran
Mar 15, 2014, 9:24 AM |
2

تصویری از آخرین لحظات حیات پرفسور حسابی

پزشکان به این نتیجه رسیدند که معالجه روی قلب استاد دیگر اثری ندارد

حتی ماسک تامین اکسیژن را برداشته اند تنها سنسورهای تپش قلب روشن است
شگفت اینکه در چنین حالتی در کمال حیرت پزشکان بیمارستان کانتونال دانشگاه ژنو،
پروفسور حسابی در آخرین لحظات حیات به چیزی جز مطالعه و افزایش دانش نمی اندیشد
این تصویر را یکی از کارکنان خود بیمارستان به عنوان تصویری تکان دهنده و تاثیرگذار ثبت کرده است