چایت را بنوش، نگران فردا نباش

Free-iran
Free-iran
May 9, 2014, 11:17 PM |
3

چایت را بنوش، نگران فردا نباش؛
از گندم زار من و تو مشتی کاه می ماند برای بادها

(نیما یوشیج)