... نگاه که هرزه باشد

Free-iran
Free-iran
May 31, 2014, 4:53 AM |
6

 

نگاه که هرزه باشد..
حجاب هم که داشته باشی، آنجور که میخواهد تو را تصور میکند...
پس فکری به حال مغز های فاحشه کن نه حجاب !!!