زن ايده ال بايد چطور باشه؟ :D

Free-iran
Free-iran
|
1

از ملا نصرالدين پرسيدند: زن ايده ال بايد چطور باشه؟
. گفت بايد سه خصلت داشته باشه.
اول از همه بايد نجيب باشه. گفتن يعنى به تو وفادار باشه؟ گفت نه، يعنى با جيب من كارى نداشته باشه!
دوم اينكه بايد خانه دار باشه. گفتن يعنى همه كارهاى خونه را خوب بلد باشه؟ گفت نه، يعنى از خودش خونه داشته باشه!
سوم بايد مثل ماه باشه گفتن يعنى مثل ماه خيلى زيبا باشه؟ گفت نه، يعنى مثل ماه شب بياد و روز ناپديد بشه