کریمی یا نکونام؟ حق کدام بود حضور در جام جهانی

Free-iran
Free-iran
Jul 4, 2014, 12:47 AM |
2

 تیر 1393 نکونام: یکی از افتخارات من اینه که پیراهن رائول رو دارم

 آرزوی شما و فانتزی شما برا افراد دیگه در واقعیت خاطرس 

عدالت خدا آن است که به هر کس به اندازه ی ظرفیتش به او بدهد