تبلیغ شرکت هواپیمایی هما در شهر فرانکفورت 1977

Free-iran
Free-iran
Jul 22, 2014, 3:09 AM |
2

1977 تبلیغات شرکت هواپیمایی هما بر روی ﻗﻂﺎﺭ ﺑﺮﻗﻲ (ﺗﺮاﻣﻮا) در فرانکفورت آلمان