توریستی به ایران آمد

Free-iran
Free-iran
Jul 28, 2014, 5:41 AM |
2

توریستی به ایران آمد
دید عده ای از مردم در مسجد غذا میخورند؛
پرسید : مگر اینجا جای نماز خواندن نیست؟
گفتند: نماز را در دانشگاه تهران! میخوانیم!
پرسید: مگر دانشگاه محل روشنفکران نیست؟
گفتند: روشنفکران اینجا در زندان هستند!
پرسید : مگر زندان جای دزدان نیست؟
گفتند : نه آنها حکومت میکنند