عملکرد گروهي شش تيم برتر واليبال جهان

Free-iran
Free-iran
Sep 19, 2014, 9:10 AM |
0

ايران، صاحب بهترين دفاع تيمي

در پايان مرحله سوم مسابقات قهرماني جهان کميته آمار و ارقام فدراسيون جهاني واليبال، رده بندي شش تيم برتر مسابقات جهاني بر اساس عملکرد گروهي شان در فاکتورهاي مختلف را منتشر کرد.


 

نام تیم والیبال ایران به عنوان دارنده بهترین دفاع تیمی رقابت ها در این رده بندی قرار گرفته است.

به نقل از ایسنا، رده بندی کامل تیم ها در فاکتورهای مختلف بر اساس اعلام کمیته آمار و ارقام فدراسیون جهانی به شرح زیر است:

حمله

1- برزیل با 52.12 درصد موفقیت

2- روسیه با 51.60 درصد موفقیت

3- فرانسه با 50.85 درصد موفقیت

4- لهستان با 50.37 درصد موفقیت

5- آلمان با 48.68 درصد موفقیت

6- ایران با 44.67 درصد موفقیت

دفاع

1- ایران با 127 پوئن خالص و میانگین 2.89 کسب پوئن در هر ست

2- آلمان با 102 پوئن خالص و میانگین 2.83 کسب پوئن در هر ست

3- لهستان با 121 پوئن خالص و میانگین 2.75 کسب پوئن در هر ست

4- روسیه با 101 پوئن خالص و میانگین 2.53 کسب پوئن در هر ست

5- برزیل با 97 پوئن خالص و میانگین 2.49 کسب پوئن در هر ست

6- فرانسه با 82 پوئن خالص و میانگین 1.78 کسب پوئن در هر ست

سرویس

1- برزیل با 71 پوئن خالص و میانگین 1.82 کسب پوئن در هر ست

2- روسیه با 72 پوئن خالص و میانگین 1.80 کسب پوئن در هر ست

3- آلمان با 63 پوئن خالص و میانگین 1.75 کسب پوئن در هر ست

4- لهستان با 59 پوئن خالص و میانگین 1.34 کسب پوئن در هر ست

5- فرانسه با 53 پوئن خالص و میانگین 1.15 کسب پوئن در هر ست

6- ایران با 45 پوئن خالص و میانگین 1.02 کسب پوئن در هر ست

توپگیری

1- فرانسه با میانگین 13.43 موفقیت در هر ست

2- ایران با میانگین 13.20 موفقیت در هر ست

3- آلمان با میانگین 13.19 موفقیت در هر ست

4- لهستان با میانگین 12.82 موفقیت در هر ست

5- برزیل با میانگین 11.82 موفقیت در هر ست

6- روسیه با میانگین 10.35 موفقیت در هر ست

دریافت

1- لهستان با 46.59 درصد تاثیرگذاری

2- ایران با 45.42 درصد تاثیرگذاری

3- فرانسه با 41.83 درصد تاثیرگذاری

4- برزیل با 41.51 درصد تاثیرگذاری

5- آلمان با 39.45 درصد تاثیرگذاری

6- روسیه با 27.55 درصد تاثیرگذاری

پاس

1- لهستان با میانگین 10.73 موفقیت در هر ست

2- ایران با میانگین 10.23 موفقیت در هر ست

3- آلمان با میانگین 9.53 موفقیت در هر ست

4- برزیل یا میانگین 8.95 موفقیت در هر ست

5- فرانسه با میانگین 8.52 موفقیت در هر ست

6- روسیه با میانگین 6.88 موفقیت در هر ست