x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

دستگاه های سیار ارسال پارازیت بر روی ماهواره

Free-iran
Aug 24, 2012, 4:44 AM 2

ماشینهای پارازیت انداز که در سطح شهر دیده می شوند این پارازیتها موجب افزایش بیماری سرطان در مراکز شهر نشینی شده به این میگن کشتار دسته جمعی ملیونهای ایرانی در دراز مدت به مرگ فجیع و دلیل آن هم فقط آگاهی و اطلاعات مردم از زندگی انسانی که دیگر مردم دنیا خارج از ایران دارند

Online Now