جهان سوم كجاست؟

Free-iran
Free-iran
Aug 24, 2012, 2:16 PM |
1

جهان سوم جایی است که در آن من و تو همدردیم
ولی همراه نیستیم ... !؟