جامعه و بيماري

Free-iran
Free-iran
Aug 31, 2012, 12:37 PM |
2

وقتی در جامعه ای یک بیماری شیوع و عمومیت پیدا می کند ، این سالم ها هستند که بیمار بنظر می رسند ...!