ساندويچ فروش اوايل انقلاب

Free-iran
Free-iran
Sep 1, 2012, 12:19 PM |
2

اوایل انقلاب یه آدم ساده میفته زندان، ازش می پرسند چرا آوردنت اینجا؟

میگه خودمم نمیدونم! من یه ساندویچ فروشی دارم، بعد از انقلاب چند نفر یک عکس آوردند تو مغازه گفتند: این عکس رو بزن روی دیوار
عکس امام بود، ماهم عکس رو چسبوندیم
یه مدت بعد همونا یک عکس دیگه آوردند گفتند: این رو هم بچسبون! عکس بنی صدر بود؛
بعد از یه مدت دوباره اومدند گفتند: عکس اون جاکش رو بیار پایین
من پرسیدم کدومشون رو؟
...که دیدم منو گرفتند آوردند اینجا