حجاب یا مومیایی ؟ مسئله این است !

Free-iran
Free-iran
Sep 5, 2012, 6:14 AM |
1

 

در هر دو حال تاسف باره ! اگه همسرشه که واقعا چیزی نمیشه گفت ! این از ارمغانهای" اسلام"  !!!
اگه دخترشه هم سوال اینه چرا حجاب تا این حد ! این حجابه یا مومیایی ؟ آیا این مصداق کودک آزاری نیست ؟


http://imi-reza.blogspot.dk/2012/09/blog-post_4819.html