هشدار وزارت اطلاعات درباره احتمال بروز شورش اجتماعی

Free-iran
Free-iran
Sep 5, 2012, 6:39 AM |
0

یکی از زیرمجموعه های اقتصادی دولت اخیرا گزارش داده که ذخایر ارزی کشور در شش ماه آینده تمام می شود و به علت کسری بودجه شدید، احتمال دارد دستگاه های دولتی مجبور شوند به کارمندان خود نیمی از حقوق و دستمزد ماهانه را پرداخت کنند. همزمان وزارت اطلاعات نیز درباره احتمال وقوع شورش های اجتماعی در اعتراض به شرایط اقتصادی کشور از شهریورماه هشدار داده است