يهودي - مسلمان - بودايي - مسيحي

Free-iran
Free-iran
Sep 10, 2012, 9:37 AM |
7

اگر در اسراییل بدنیا آمده باشید، به احتمال زیاد یهودی هستید
اگر در عربستان بدنیا آمده باشید، به احتمال زیاد مسلمانید
اگر در هند بدنیا آمده باشید، به احتمال زیاد هندو
اما اگر در امریکا بدنیا ماده باشید، به احتمال زیاد مسیحی هستید

ایمان دینی شما از یک موجود الهی الهام گرفته نشده،
حقیقتی ثابت و پایدار اینست که :

ایمان شما به زبان ساده تنها جبر جغرافیاست !ریچارد داوکینز