پیرمردی که در آغوش همسرش فوت كرد

Free-iran
Free-iran
Sep 16, 2012, 8:25 AM |
3

در حسرت نداشتن توان خرید دارویی فوت کرد
آره، کم کم اونقدر مرگ و میر در اثر نبود دارو و گرون بودنش، زیاد میشه که قلبامون شروع میکنه به سنگ شدن