زن خوب از نظر صدا و سیمای ما !

Free-iran
Free-iran
Sep 27, 2012, 10:41 AM |
1

زن خوب از نظر صدا و سیمای ما !
زن خوب کسی است که در منزل فقط پیراهن مردانه می پوشد .
زن خوب کسی است که با استفراغ اعلام حاملگی کند.
زن خوب کسی است که صبح از اتاق دیگری بیرون بیاید و به همسر خود صبح بخیر
بگوید.
زن خوب کسی است که فقط وقتی جلوی آینه بایستد که بخواهد گریه کند!
تبصره : این آینه حتما باید در مستراح باشد نه آینه آرایش!
زن خوب کسی است که جلوی دوربین نمی دود.
زن خوب کسی است که لباسش حداقل ۳الی ۴ سایز بزرگتر باشد!
مجری خوب زن هرگز اسم کوچکش افشا نمی شود!
زن خوب کسی است که در صحنه های عروسی فقط لبخند بزند .
زن خوب کسی است که اگر متأهل باشدحتما خانه دار است، اما اگر مجرد باشد می
تواند شاغل باشد!
زن خوب کسی است که اگر در خیابان با مردی تصادف کرد، حتما تا قسمت آخر سریال
با او ازدواج کند!
زن خوب کسی است که هرگز مانتو نمی پوشد، عینک آفتابی نمی زند، اسم عربی دارد،
اگر بالای چهل ساله باشد یا در حال ظرف شستن است یا لباس دوختن، زن خوب هرگز
در حال مطالعه نیست.
زن خوب کسی است که غیر از لباس سیاه، قهوه ای یا خاکستری بپوشد.
زن خوب کسی است که اگر شوهرش ازدواج مجدد کرد، در پایان او را ببخشد!!!