صف در ايران

Free-iran
Free-iran
Sep 27, 2012, 10:58 AM |
1

صف نفت در سال 1360

صف گاز در سال 1370

1380 و صف بنزین در سال

 

1391 حالا صف مرغ در سال