جهان سوم كجاست

Free-iran
Free-iran
Sep 27, 2012, 11:47 AM |
0
جهان سوم اونجايي نيست كه براي دو ساعت قطع برق
وزير نيروش استعفا ميده(كره جنوبي)، بلكه اونجاييه كه مردمش
بعد از دو ساعت بي برقي صلوات ميفرستن