هدفمند كردن يارانه ها

Free-iran
Free-iran
Sep 29, 2012, 12:57 AM |
0

 

بنازم دولت و آن ادعایش
هدفمند کردن یارانه هایش
بنازم مجلس و تصویب طرحش
که آخر هم شد او تسلیم طرحش
بنازم من بر این جراحی سخت
که خوابد مرد بیمارش بر این تخت
چه گویم از تحول های مادی
تحول های پوچ اقتصادی
اگر یارانه گردد حذف ، اخطار!
که قیمت ها شود آزاد از این کار
مخوانیدش دگر طرحی هدفمند
بفرمایید یک طرح حَذَفمند
تحول میشود آن هم جهانی
جهانی گشتن از نوع گرانی
که قیمت همچو لندن گشته بیدار
ولی ظاهر شبیه عصر قاجار
همان دهکوره دیروز هستیم
که دل بر برج میلادش ببستیم
جهانی میشویم از این تحول
ولی بسیار میخواهد تحمل
تحمل کی توان با جیب خالی
فقط با ماهی پنجاه تا هزاری
که پول یک پفک هم نیست این پول
ماهی پانصد هزاری هست مقبول
از این پس قبض برقت را که دیدی
و چار- پنج متری از جایت پریدی
و یا با قبض گاز و آب جاری
اگر شد ابر چشمانت بهاری
خودت را کنترل کن جان مادر
که سهمت سکته خواهد شد در آخر
ماهی پنجاه تومن گردد تو را کوفت
امان از این انرژی ها و این سوخت
رعایت گر کنی الگوی مصرف
توانی ساخت با طرحی مزخرف
نه با ماشین بی بنزین سفر کن
نه جز با خط یازده جاده سرکن
هواپیمارو کلاً بیخیال باش
به فکر پولِ "دفن" و "هفت" و "سال"باش
دگر گوشی مزن بر شارژ ، هر روز
دگر TV خود را هم میفروز
ازاین پس دیدن کارتون حرام است
عمو پورنگ و سوباسا تمام است
از این پس پای فوتبال ها نشینید
بی بی سی پرشین را هم نبینید
اگر مردی ز شرجی یا ز گرما
plz یک پنکه را روشن بفرما
اتو هم مصرفش چون برق و باد است
چروک جامه ها زین پس زیاد است
اگر یخ بسته ای از برف و بوران
بخاری را مکن هرگز فروزان
بسان سرخپوست امریکایی
بیافروز آتشِ بی انتهایی
غذای پختنی ممنوع گردد
که گاز مصرفی محدود گردد
از این پس دوش گرفتن ماهی یکبار
جهان پر میشود از بوی مردار
شنیدم سوبسید آرد هم تمام شد
و نان همسنگ مرغ و زعفران شد
و بنزین میشود نرخ جهانی
بده مرگی خدایا زین گرانی
تورم میکشد از 100 به بالا
بنازم من بر این اهداف والا
ز همسایه نبینی مهربانی
اگر از او بخواهی قرص نانی
و صدها مشکل دیگر به راه است
مگو بدبینم و دیدم سیاه است
خلاصه خیر از این دنیا نبینی
مگر با شیوه چادرنشینی
بباید رحلت از این شهر سوری
برو گوگوریو ، گوگوری مگوری
جومونگ باش مگو تنها شعاری
مگو از وعده های پوچ و خالی
در آنجا امپراطوری بنا کن
از این سردرگمی خود را رها کن
و آنجا دولتی نو دست و پا کن
و مردم را ز نفتش اغنیا کن
عدالت کن بر این مردم از آن نفت
که پولش هرکجا جز جیب ما رفت
به قصد ماهی پنجاه تا هزاری
مگو یارانه میگردد فراری
مگو شعرم سیاسی هست و بودار
که سایتم میشود فیلتر از این کار
مگو من موج سبزم یا سیاسی
که جانم دوست میدارم اساسی
فقط نقدی من از این طرح کردم
و درد مردمان را شرح کردم
خدایا عاقبت را خیر گردان
از این طرح سراسر نقص و بحران
که اجرا میشود با سرعت نور
کمی آهسته تر آقای جمهور
خدایا نفت را دادی تو ارزان
ولی خیری ندیدم هرگز از آن
نشد سهمم بجر فقر و نداری
که از این نفت دارم یادگاری