علی مطهری: احمدی نژاد یک روز هم نباید در قدرت باقی بماند

Free-iran
Free-iran
Sep 29, 2012, 2:10 AM |
0

علی مطهری در نطقی که خوانده نشد در اشاره به انتصاب سعید مرتضوی نوشته بودجه‌هایی به سازمان تامین اجتماعی تزریق می‌شود تا مشکلات آن در باب بازنشستگان و مستمری‌بگیران حل شود، همه برای حفظ یک فرد در رأس این سازمان! علی مطهری با اشاره به مصاحبه تلویزیونی اخیر احمدی نژاد که می‌گوید من قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم امضا و اجرا می‌کنم و قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخیص ندهم امضا و اجرا نمی‌کنم؛ گفت: این یعنی استبداد و دیکتاتوری و به توپ بستن مجلس. چنین شخصی حتی یک روز هم نباید در مسند قدرت باقی بماند، نه این‌که بگوییم باید کاری کنیم که دوره‌اش به پایان برسد چون آدم جسوری است و پرونده‌هایی زیر بغل دارد.