عمر دست خداست، پرايد وسيله است

Free-iran
Free-iran
Sep 30, 2012, 1:16 PM |
0