اسامی چند تن از عاملان فساد بزرگ مالی اخیر فاش شد

Free-iran
Free-iran
Jul 9, 2012, 12:25 PM |
0

 ب.س: احتمالأ بل و سباستين
 پ.ش: احتمالأ پسرشجاع پ.پ.ش: حتمأ پدر پسرشجاع
- پ.م: فكركنم پت و مت ...
ح.د.د.م: شايد حنا دختری در مزرعه
خ.م: صددرصد خرس مهربون
ت.ج: يقينأ تام وجرى
 گ.ا: كسى غير از گوریل انگوری نميتونه باشه...!!!