بي ارزش ترين پول دنيا

Free-iran
Free-iran
Oct 1, 2012, 1:56 PM |
3

پول دومين قدرت نفتي و گاز و بهترين توليد كننده فرش و خاويار و... دنيا امروز بي ارزش ترين پول دنيا شناخته شد