نوع لباس پوشيدن رئيس جمهور برزيل در كشورهاي مختلف

Free-iran
Free-iran
Oct 7, 2012, 11:51 PM |
5

 

 

و تو اين عكس اخري هم جوري لباس پوشيده كه انگاري ميخواد بره از سر كوچه برا صبحونه دو تا نون بربري بخره