عروسي يا مانور ؟

Free-iran
Free-iran
Oct 8, 2012, 1:45 AM |
1
ما که نفهمیدیم این مراسم ختمه؟ رژه نظامیه؟ پادگان آموزشیه؟ هفته دفاع مقدسه؟ یا عروسیه‌ ؟