زنان به جای تفریح، باردار شوند!

Free-iran
Free-iran
Jul 26, 2012, 1:28 PM |
0

رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی مفصل خود برای مقامات رژیم در روز سه شنبه ، از جمله به مساله کنترل جمعیت در ایران پرداخت و اظهار داشت ، این طرح (حد اکثر دو فرزند برای یک خانواده) در سالهای هفتاد به اهداف خود رسیده و بایست در آن زمان متوقف می شد که نشده است . وی همچنین خواستار توقف کنترل جمعیت در ایران شد و اظهار داشت کارشناسان پیش بینی کرده اند ، جمعیت کشور در آینده از جمعیت فعلی کمتر خواهد بود ! گفتنی است که محمود احمدی نیز از هواداران توقف کنترل جمعیت در کشور بود که انتظار می رود با سخنان اخیر خامنه ای ، توقف این طرح در کشور با شتاب بیشتری عملی شود