وقتي که محل تولدت فرق کند

Free-iran
Free-iran
May 8, 2014, 7:29 AM |
5
وقتي که محل تولدت فرق کند
به همان انداره سهم تو از شادي و زيبايي و زندگي نيز فرق خواهد کرد !