Who Is The Best Of These Grandmasters?

Gypsum4
Gypsum4
Dec 11, 2007, 8:31 PM |
4

Who is the best of these grandmasters in everyone's opinion?

  1. V. Topalov
  2. V. Kramnik
  3. A. Karpov
  4. V. Anand
  5. P. Svidler
  6. G. Kamsky
  7. V. Ivanchuk
  8. M. Shakhriyar