هرگز نباید

هرگز نباید

Hemmati1
Hemmati1
Jul 5, 2015, 1:25 PM |
0


هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت ، باید آنها را همانگونه که یک بار اتفاق افتاده اند فقط تنها به خاطر آورد !

عقاید یک دلقک  _ هاینریش بل