شطرنج

Iazgiddes
Iazgiddes
Sep 4, 2016, 12:57 AM |
1

گویند: شطرنج در دوران اورنگزیب در دهلی از جانب یک حکیم بنام ملا تیمور که در ملتان نزدیک پشاور می زیست برای شاه اورنگزیب  هدیه شد. شاه از این بازی لذت میبرد. ازاین رو به حکیم گفت هر آرزوی که او دارد برایش بر آورده سازند.حکیم که مردی عالمی بود گفت شها من از شما نه آرزو نقره وطلا دارم و نه چیزی ازدارااي دنیا. شاه گفت من با خود عهد کرده ام  که هرفرد از زیر دستانم که باعث سرورم شود متقبالا یک هدیه از دارایی من  برایش تهفه دهم. به شرطی که آرزویش بیشتر از آن چه نباشد که خداوند در اختیار من قرارده است. ای حکیم اگر میخواهی که من از این بازی لذت بیشتر ببرم از من یک هدیه متقابل بخوا ! حکیم پس از لحظه تفکر گفت من از شما دانه های گندم میخواهم شاه با رضایت لبخندی زده وکفت درقلمرو ی که من حکمرانی دارم گندم آنقدر میروید که هر مقداری دانه گندم خواسته باشی  برایت تهفه کنم. حکیم گفت پس برایم در هر خانه شطرنج آن قدر دانه بگزارید که دو چنند خانه پیش از آن..  در خانه اول یک درخانه ٢ دو در خانه ٣چهار در خانه٤ هشت الي آخر. شاه با خوشحالی به وزیر خود امر کرد که آررزوي حکیم را بر آورده سازند روز بعد وزیر در بارگه شاه حاضر شد سجده به عمل آورد و گفت شها در تمام قلم رو شما نه بلکه در تمام عالم آنقدر گندم وجود ندارد که بتوانیم آرزوی حکیم را بر آورده سازیم.