ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ahamBRAHMAsmii
ahamBRAHMAsmii
Nov 1, 2012, 7:55 AM |
6

ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದಾ ದೀಪಾ
ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದಾ ದೀಪಾ
ಕರುನಾಡ ದೀಪಾ ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪಾ
ಒಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವಾ ದೀಪಾ
ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದಾ ದೀಪಾ
ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದಾ ದೀಪಾ


ಬಹುದಿನಗಳಿಂದಾ ಮೈಮರವೆಯಿಂದ
ಕೂಡಿರವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೆವು
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೆವು
ಬಹುದಿನಗಳಿಂದಾ ಮೈಮರವೆಯಿಂದ
ಕೂಡಿರವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೆವು
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೆವು
ನಡುನಾಡೆ ಇರಲಿ
ಗಡಿನಾಡೆ ಇರಲಿ
ಕನ್ನಡದಾ ಕಳೆಯಾ ಕೆಚ್ಚೇವು
ನಡುನಾಡೆ ಇರಲಿ
ಗಡಿನಾಡೆ ಇರಲಿ
ಕನ್ನಡದಾ ಕಳೆಯಾ ಕೆಚ್ಚೇವು
ಮರೆತೆವು ಮರವಾ ತೆರೆದೆವು ಮನವಾ
ಎರೆದೆವು ಒಲವಾ ಹಿಡಿ ನೆನಪಾ
ನರನರವನೆಲ್ಲ ಹುಡಿಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸೆದು

ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದಾ ದೀಪಾ
ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದಾ ದೀಪಾ

ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣು ಹರಿವನಕ ಸಾಲು
ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕ ಬೀರೆವು
ಹಚ್ಚಿರುವ ದೀಪದಲಿ ತಾಯ ರೂಪ
ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ತೋರೆವು
ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣು ಹರಿವನಕ ಸಾಲು
ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕ ಬೀರೆವು
ಹಚ್ಚಿರುವ ದೀಪದಲಿ ತಾಯ ರೂಪ
ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ತೋರೆವು
ಒಡಲೊಡಲ ಕೆಚ್ಚಿನಾ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು
ಗಡಿನಾಡಿನಾಚೆ ತೂರೆವು
ಒಡಲೊಡಲ ಕೆಚ್ಚಿನಾ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು
ಗಡಿನಾಡಿನಾಚೆ ತೂರೆವು
ಹೊಮ್ಮಿರಲು ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಯದು ಭೀತಿ
ನಾಡೊಲವೆ ನೀತಿ ಹಿಡಿ ನೆನಪಾ
ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಮನಗಳಲ್ಲಿ

ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದಾ ದೀಪಾ
ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದಾ ದೀಪಾ

ನಮ್ಮವರುಗಳಿಸಿದಾ ಹೆಸರುಳಿಸಲು
ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದುಗೂಡೆವು
ನಮ್ಮೆದೆಯ ಮಿಡಿಯುವಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ
ಮಾತೆಯನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೆವು
ನಮ್ಮವರುಗಳಿಸಿದಾ ಹೆಸರುಳಿಸಲು
ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದುಗೂಡೆವು
ನಮ್ಮೆದೆಯ ಮಿಡಿಯುವಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ
ಮಾತೆಯನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೆವು
ನಮ್ಮುಸಿರು ತೀರುವಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಮಾಂಗಲ್ಯದೀಪಾ ಹಾಡೆವು
ನಮ್ಮುಸಿರು ತೀರುವಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಮಾಂಗಲ್ಯದೀಪಾ ಹಾಡೆವು
ತೊರೆದೆವು ಮರುಳ ಕಡೆದೆವು ಇರುಳ
ಪಡೆದೆವು ತಿರುಳ ಹಿಡಿ ನೆನಪಾ
ಕರುಳೆಂಬ ಕುಡಿಗೆ ಮಿಂಚಂತೆ ಮುಡಿಸಿ

ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದಾ ದೀಪಾ
ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದಾ ದೀಪಾ
ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದಾ ದೀಪಾ
ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದಾ ದೀಪಾ

ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ !