من

Lord-k
Lord-k
Dec 2, 2013, 1:38 AM |
1
ببــوس اش !

یــک وقــت دیــدی فــردا صــبح
بیــدار شــدی و او دیــگر نبــود
رفتــه بود ...

ببــوس اش !

قــبل از آنــکه
بشــود یــک رویـا
بشــوی مُــشتی تنــهایی ...

ببــوس اش !


( کاش بوس ام میکرد ... )