درد

Lord-k
Lord-k
Dec 5, 2013, 2:47 AM |
0
درد
___

گفت مشروب میخوری ؟

گفتم نه ، زخم معده دارم

پاکت سیگار رو آورد جلوم

گفتم نمیکشم ، خیلی وقته

گفت پس تو با چی حال میکنی ؟!

گفتم یعنی چی ؟! نمیفهمم !

گفت یعنی با چی این زندگیه سگی رو تحمل میکنی

خندیدم و گفتم

از یه جایی به بعد دیگه یادت میره که درد داری

میدونی رفیق سِر میشی ، میری تو بی هوشیِ هوشیاری

دیگه درده مهم نیست ، دنبال علاجش هم دیگه نمیری !

سیگار خوب نیست ، مشروب هم خوب نیست

از یه جایی به بعد فقط دلت میخواد هوشیار باشی

انگاری از دردت خوشت میاد ، دوست داری درد بکشی !

یه نخ سیگار روشن کرد

فهمیدم هیچی نفهمیده

گفت نمیفهمم

گفتم ته همه این حرفام اینه

از یه جایی به بعد فقط میخوای درد بکشی

تا یادت بره دلیل تمام دردات چیه و چی بوده

( چند روز پیش / من و یکی )