بی تعصب

Lord-k
Lord-k
Dec 15, 2013, 2:18 AM |
0
درد که مکرر شود
عصب ، بی تعصب می شود ...