ای دوست

Lord-k
Lord-k
Dec 15, 2013, 2:23 AM |
1
بــیا بــاز دوســت باشــیم

امــا دوتــا دوســت ســاده !!!

کــه تــو یــک شــب بــاز نــروی

و مــن یــک عمــر بــاز نمیــرم

بیــا دوســتِ ســاده باشــیم

تــا باشــی ... تــا باشــم ...

( وقتی کسی نیست من چرا هستم ؟! )