Endgame puzzle

Ludosoph
Ludosoph
Aug 17, 2008, 4:23 PM |
1

A symmetric endgame puzzle. White to play and win.