حرف دل

mohammadaminnozari
mohammadaminnozari
Nov 22, 2013, 2:20 PM |
2

روزی تو نیز همچو من خسته خواهی شد از بودن میان انجمن
روزی تو نیز شمعی خواهی افروخت در خلوت خویشتن
روزی تو نیز همچو من خواهی سرود اهنگ حزین کوچ
 روزی تو نیز همچو من دلخسته به دنبال نگاهی میگردی