بروم سازی بزنم

mohammadaminnozari
mohammadaminnozari
Nov 24, 2013, 7:05 AM |
5

خسته ام ...بروم سازی بزنم .......گویی زمین و زمان سیاه شده ...دلگیر است 
بجای لبخند اشک جاریست ...و به جای گفتگو  ...سکوتی دلگیر تر....
حرفی نیست ....هر چه هست تردید است و شک
محاسبه و باید و نباید....
هرچه است تاریک است فضای گفتگو ...صدقی نیست ...عشقی نیست ....من از این فضا گریزانم ...خسته ام ...بروم سازی بزنم ...
هیچ کس لبخند نمی زند ...هیچ کس لبخند نمی زند ...اشک ها جاریست ...دلگیرم 
بروم سازی بزنم ...شاید بر لبان فرزندان مظلوم زمانه لبخندی سبز شد
شاید...شاید...
بروم ...بروم....بروم ...