فقط به روز عمل

mohammadaminnozari
mohammadaminnozari
Nov 29, 2013, 8:27 AM |
0

 و آنان که مدعی می باشند در شناخت قانون عشق 

فقط به روز عمل می یابند که از کاهی سبکترند و از مور کمتر

هر که را تاب رویارویی با آیینه نیست گو خودشکن ...

آیینه شکستنی نیست

آیینه گر شکست صد ها چو خود آورد

 رو مدعی که آخر کار تو تنهایی است

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

ترک من خراب شب گرد مبتلا کن

ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی

بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن