علی یا شاه مردان

علی یا شاه مردان

mohammadaminnozari
mohammadaminnozari
Oct 24, 2013, 3:54 AM |
5

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنایی بنوازد آشنا را