خداي من!

M_GH
M_GH
Mar 9, 2014, 9:34 AM |
0

 

به نام يگانه بي همتا

 

 

   

 رسيده ام به خدايي كه اقتباسي نيست     شريعتي كه در آن حكم ها قياسي نيست

 

خدا كسي است كه بايد به ديدنش بروي   خدا كسي است كه از آن هراسي نيست

 

به عيب پوشي و بخشايش خدا سوگند          گناه كردن ما غير ناسپاسي نيست

 

به فكر هيچ كس جز خودت مباش اي دل     كه خودشناسي تو جز خداشناسي نيست

 

دل از سياست اهل ريا بكن،خود باش        هواي مملكت عاشقان سياسي نيست

 

 

 

 

 

فاضل نظري