استراتژی2

Mahshar-m
Mahshar-m
Feb 26, 2016, 9:03 AM |
10

 پیاده ها

1.
پیاده ها کم ارزش ترین و بیشترین مهره صفحه هستند . همین موضوع قدرتی به پیاده می دهد تا با حمله اش سایر مهره ها مجبور به فرار شوند.
2.
اگر شما بتوانید پیاده  های مرکزی داشته باشید ، می توانید گزینه های بیشتر برای سازماندهی حملات داشته باشید . بر این اساس پیاده های مرکزی مهمتر از پیاده های کناری هستند و در تقسیم صفحه و تعیین استراتژی و جهت حمله نقش زیادی دارند.
3.
پیاده ها  زمانی که در یک زنجیره باشند قوی هستند ، سعی کنید  از تقسیم آنها به گروه های منفرد جلوگیری کنید.(هر گروه مجزا از پیاده ها یک جزیره پیاده را تشکیل می دهد و هر چه تعداد این جزیره ها بیشتر باشد اسکلت پیاده ها بدتر است)
  پیاده های منفرد و عقب مانده مسئولیت و باری بر دوش شما هستند ، سعی کنید تا جایی که می شود از ایجاد آنها جلوگیری کنید.
4.
بهترین حالت پیاده ها زنجیره خطی است که در یک عرض قرار دارند همانند آرایش اولیه و پیاده همانند زنجیره  /\ در جبهه  شما قوی تر از زنجیره هایی هستند که مانند یک \/ باشند .
5.
.پیادهای دوپشته ضعیف هستند ، سعی کنید از ایجاد آنها جلوگیری کنید .
6.
 زنجیر پیاده ای شما ممکن است مانع حرکت مهره های خودتان باشند ،بخصوص فیلها اگر در پشت زنجیره پیاده ای گیر کرده باشند . از این نقطه ضعف دوری کنید .
7.
پیاده ها نمی توانند عقب برگردند. گاهی اوقات حریف عمدا شما را  به راندن پیاده  خود برای ایجاد ضعف در ساختار پیاده ترغیب می کند . بنابراین قبل از راندن آنها به جلو به دقت فکرکنید.
8.
پیاده ها ی قلعه برای محافظت در جلوی شاه قرار دارند. سعی کنید از خراب شدن قلعه  جلوگیری کنید  مگر اینکه طرح حمله به جناح شاه حریف  را  با آن پیاده ها داشته باشید
9 .
 امکان ایجاد پیاده رونده و دفاع از آن را بررسی کنید. پیاده رونده همانند خاری در چشم حریف بوده و حتی زمانی که نتواند به وزیر تبدیل شود ، می تواند مزیت های قابل توجهی(ماتریالی یا پوزیسیونی) را از طریق تلاش های حریف برای متوقف کردن آن برای شما ایجاد کند. ارتقا پیاده یک هدف مهم در آخر بازی محسوب می شود.
10.
در مبحث تقابل، پیاده رونده در ستون رخ ضعیفتر از پیاده رونده در ستونهای دیگر در آخربازی است چرا که  مسدود کردن پیاده در ستون رخ برای شاه حریف ساده تر است

ادامه دارد...