استراتژی3

Mahshar-m
Mahshar-m
Feb 28, 2016, 9:04 AM |
8

اسب ها
1. اسب در موقعیت های پیچیده و بسته خوب بازی می کند.
ارزش آنها را در موقعیت ارزیابی کرده و حرکت آنها را بر این اساس برنامه ریزی کنید


2. اسب مستقر شده در مربع
d6 و e6  می تواند  برای حریفتان مزاحم باشد. سعی کنید آنها را ( البته با حمایت کافی)به آنجا برسانید . (ایجاد پایگاه


3. اسب ها در مرکز صفحه خوب بازی می کنند . سعی کنید از نگه داشتن آنها در ستونهای حاشیه صفحه (ستون  
a و ستون  h) خودداری کنید مگر اینکه طرح های  تاکتیکی شما قرار دادن اسب در چنین موقعیتی را ایجاب کند.

4. چنگال اسب می تواند سلاحی بسیار قوی باشد . ایجاد چنین امکانی می تواند نقشه های حریف را  برهم زند.


5. اسبها در آخر بازی زمانی که صفحه نسبتا باز بوده ولی تعدادی از پیاده های حریف آماده پیشروی باشند عملکرد نسبتا ضعیفی دارند .


6. در آخر بازی، ممکن است اسب در جلوگیری از پیشروی پیاده های حریف اگر در دو سوی صفحه باشند ناتوان باشد .


ادامه داره....