استراتژی4

Mahshar-m
Mahshar-m
|
3

 فیل ها
1. فیل ها، اگر در اوایل بازی گسترش نیابندممکن است بعدا در میان پیاده های خودی که قطر ها را مسدود کرده اند گرفتار شوند . این مسئله را به خاطر داشته باشید که قدرت فیلها به مقدار زیادی بستگی به طرز قرار گرفتن پیاده های دو طرف دارد.
2. فیلها در صفحه ای که قطرهای باز زیادی داشته باشد خوب عمل میکنند  و داشتن دو فیل در چنین موقعیت هایی می تواند امتیاز بزرگی برای شما باشد .
3. به دلایل فوق، فیلها در آخر بازی مفید ترند .
4. اگر فیل شما بتواند قطر بزرگ صفحه در جهت قلعه حریفتان را کنترل کند ، می تواند اهرم فشار قابل توجهی در حمله  شما به شاه باشد .

5 . اگر شما تنها یک فیل در پایان بازی دارید ، نیمی از مربع های صفحه برای فیل شما غیر قابل دسترس هستند. اما با چند پیاده مرتبط، فیل می تواند کمک بسیار خوبی برای حمایت از پیشروی پیاده های شما باشد و پیشروی پیاده های حریفتان را  به تاخیر اندازد. (اگر شما بتوانید آن را به موقع اعمال کنید ).
6. در آخر بازی، اگر پیاده ها در دو طرف صفحه باشند  فیل می تواند بهتر از اسب باشد.
7. به طور کلی، دو فیل در آخر بازی بهتر از دو اسب هستند .

ادامه دارد....