استراتژی5

Mahshar-m
Mahshar-m
Mar 7, 2016, 2:49 AM |
11

رخها

1. در آغاز بازی بدلیل قرار گرفتن در گوشه صفحه و بخاطر آنکه نیاز به ستون باز برای فعالیت دارد کم اثر ترین مهره بازی است.
2.رخها ، اگر در ستونهای باز قرار بگیرند(مخصوصا ستونهای مرکزی) ،بهتر عمل می کنند .
3. سعی کنید کنترل ستونهای باز را با رخهایتان به دست بگیرید. دو رخ در یک ستون باز فرصت ها ی زیادی برای حمله ایجاد می کنند .
4. رخی که در عرض7 و یا 8 قرار گیرد می تواند برای حریف مشکل ساز باشد. اغلب دو رخ در آن عرض می تواند منجر به حمله ماتی  و یا گرفتن مهره شود .
5. دو رخ با فضای وسیع مانور اغلب می تواند در مقابل وزیرحریف ایستادگی نماید ، به خصوص زمانی که سوار های کوچک و پیاده ها در آخربازی وجود ندارد. شما می توانید بسیاری از بازی ها  را در آرشیو شطرنج بیابید که در آنها بازیکن وزیر را در برابر دو رخ مبادله کرده است.
6. در آخر بازیهایی که شما در آن شاه ، رخ و پیاده در برابر  شاه و رخ دارید، رخ شما باید در پشت پیاده و فعال باشد و شاه  باید برای کسب پیروزی نزدیک پیاده باشد .


وزیر

1. وزیر تنها سواری است که ویژگی دو سوار را دارد (رخ و فیل) و بواسطه ازدیاد حرکتها و احاطه ای که بر روی صفحه دارد قویترین، موثر ترین و غیر قابل پیش بینی ترین مهره شطرنج است. که حضورش در بازی پیچیدگیهای خاصی را باعث می شود. برای کسی که به دنبال خنثی کردن حمله حریف و در امان نگهداشتن شاهش می باشد تعویض این مهره می تواند برایش مفید باشد.

2. گرچه قوی ترین سوار است، ولی به یک رخ یا سوارهایسبک برای ایفای نقش موثرتر نیاز دارد .
3. از بردن وزیر به نقاط دوردست در صفحه در شروع بازی خودداری کنیدچرا که احتمالابا حمله سوارهای سبک حریف تمپ از دست خواهید داد .