شیرین و فرهاد

شیرین و فرهاد

Mahshar-m
Mahshar-m
May 7, 2015, 11:57 AM |
7

سکوت تو فریاد میزند در آسمان

آسمان جای ستم نیست بر عاشقان

رسم عشقو عاشقی فریاد نیست

هر که شیرین را دوست داشت فرهاد نیست