عاقبت

عاقبت

Mahshar-m
Mahshar-m
Jul 21, 2015, 12:11 PM |
13

عاقبت یک روز مغرب محو مشرق میشود
عاقبت غربیترین دل نیز عاشق میشود
شرط میبندم زمانى که نه زود است و نه دیر
مهربانى حاکم کل مناطق میشود.