استراتژی

Mahshar-m
Mahshar-m
Feb 25, 2016, 1:27 AM |
4

"استراتژی نیاز به تفکر دارد، تاکتیک نیاز به مشاهده."
با استراتژی، ارتش شما به جای اینکه  جمعی از 8 پیاده و 8 سوار مستقل باشند ، به واحدی منسجم مبدل می شوند. صفحه ابعاد تازه ای می یابد – صفحه ای که زمانی  فقط مربعی متشکل از 64 خانه بود.
به ناگهان بسته به وضعیت ، به خانه هایی با اهمیت و بی اهمیت  بدل می شود.

استراتژی می تواند شامل موارد زیر باشد :

انتخاب شروع بازی... چگونه پیاده ها و سوارهایتان را گسترش خواهید داد که آماده انجام عملیات در مرحله وسط بازی باشند ؟

دانستن جناحی از صفحه که می خواهید در آن بازی کنید ...به عنوان مثال شاه شما در جناح شاه قلعه رفته است و شاه حریف در جناح وزیر قلعه رفته.... اکثریت ارتش شما باید در کدام طرف صفحه تمرکز یابند ؟

دانستن این موضوع که مهره های مهمتان کدام خواهد بود .....

اینها مهره هایی هستند  که امید است شما را به پیروزی برسانند . دیگر مهره ها را میتوان برای  دستیابی به پیروزی قربانی یا تعویض نمود.

اینجا ما به بحث در مورد برخی از استراتژی های اساسی ،هرچند کوچک؛ که می تواند برای  شما مفید باشد می پردازیم  .البته همیشه استثنا برای قوانین وجود دارد، اما استثنا بسیار کمتر از موارد عادی رخ می دهد ، این استراتژی از نقطه  نظر سفید شرح داده شده است، پس آنچه برای سفید خوب است برای سیاه بد است و بالعکس.

ادامه دارد...